[#8435] Fallin tears

12,900

Fallin tears

설명

[중요!] 비상업적으로 사용하시나요?
→ 쿠폰창에 '#8435'를 입력하시면 무료로 다운로드됩니다!

→ 사용시 아래의 내용을 복사&붙여넣기 해주세요

 

| [RFB] Royalty Free BGM - ForArtist                                                                |
| Song: Fallin tears - https://youtu.be/XE0QHhHAZNQ                              |

(후원시 출처를 남기지 않아도 됩니다.)

*사용 범위
-비상업적 : 개인 크리에이터(유튜브,페이스북,인스타그램 등)
-상업적 : 광고, 영화, (웹)드라마, 공모전, 회사, 에이전시, 기업 등

#슬픈  #감성 #올드  #배경음악  #자체제작

chevron-right